PTTT Nhà Phố Celesta Evenue

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Nhà Phố Celesta Evenue hiện sở hữu được lịch thanh toán khá giãn khách hàng chọn 1 trong 2 phương thức thanh toán. Được chia làm 06 đợt. Thời điểm ký hợp đồng mua bán là 20% giá trị nhà phố celesta evenue. Nhận nhà thanh toán 55% hoạt 65%

Nhận Tư Vấn